کارآفرینان: نسل اینده

ترسیم چهره یک آدم و دنده (اهدایی فیلیپ ویلسون)

شما چگونه کارآفرین شدید؟

این مقاله بخشی از مجموعه مقالات ShareAmerica درباره کارآفرینان جوانی است که به جهان شکل می دهند و بصورت انگلیسی ساده و به منظور...
گروه فرشتگان آبی در حال انجام یکی از مانورهای خاص خود بر فراز پارک آبی سان فرانسیسکو است. (عکس از سوشیتد پرس/ دینو وورناس)

نوآوری و خلاقیت مدام برای ادامه موفقیت در کسب و کار

این مقاله بخشی از مجموعه مقالات ShareAmerica درباره کارآفرینان جوانی است که به جهان شکل می دهند و بصورت انگلیسی ساده و به منظور...
پنجره ای با شیشه رنگی (عکس اهدایی از کلیف ربایا)

راه های بسیاری به موفقیت کسب و کارهای نوپا می انجامند

این مقاله بخشی از مجموعه مقالات ShareAmerica درباره کارآفرینان جوانی است که به جهان شکل می دهند و بصورت انگلیسی ساده و به منظور...
جوانانی که به یک نقاشی نگاه می کنند (عکس از آسوشیتدپرس)

بهترین زمان برای کارآفرینان جوان

این مقاله بخشی از مجموعه مقالات ShareAmerica درباره کارآفرینان جوانی است که به جهان شکل می دهند و بصورت انگلیسی ساده و به منظور...