هائیتی

Ralph Bunche holding a medal in his left hand and shaking hands with Oscar Strauss II (© Marty Lederhandler/AP Images)

آمریکایی های آفریقایی تبار پیشگام در دیپلماسی

دیپلمات ها دیگر فقط مردان سفیدپوست با کت و شلوارهای راه راه نیستند. آمریکایی های آفریقایی تبار این ایده را به چالش کشیدند و خدمات خارجی ایالات متحده را متنوع تر و چابک تر ساختند.