هند

(© The Asahi Shimbun/Getty Images)

تنش های مرزی جمهوری خلق چین با همسایگان خود

از دریای چین جنوبی گرفته تا کوه های هیمالیا، حزب کمونیست چین همسایگان خود را تهدید می کند.
U.S. and Indian Navy ships (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Donald R. White, Jr)

ایالات متحده در کنار شرکای خود در منطقه هند- آرام می...

ایالات متحده مشارکت خود را با کشورهای منطقه هند- آرام تقویت می کند. ببینید آمریکا برای حمایت از ارزش های مشترک در منطقه چه کار می کند.