ژاپن

Three Navy ships on open water (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class/Markus Castaneda)

کشورها در حمایت از منطقه باز و آزاد هند- آرام با...

ایالات متحده و متحدانش در ماه جاری در حمایت از یک منطقه باز و آزاد و نظم مبتنی بر قانون در هند- آرام رزمایش مشترک انجام می دهند.
Five men and a woman standing around a table, with flags in background (© Charly Triballeau/AP Images)

ایالات متحده به پیشبرد حق حاکمیت و آزادی ها در منطقه...

در حالیکه حزب کمونیست چین با قلدری با همسایگان خود در منطقه رفتار می کند، ایالات متحده همراه با شرکای خود از منطقه هند- آرام باز و آزاد حمایت به عمل می آورند.
Large crowd in New York City celebrating VJ Day (© Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)

خاطرات کهنه سربازان از روز پیروزی بر ژاپن

به مناسبت سالگرد روز پیروزی بر ژاپن که به جنگ جهانی دوم پایان داد، خاطرات سه کهنه سرباز آمریکایی را که در آن جنگ خدمت کرده بودند، بخوانید.
(© The Asahi Shimbun/Getty Images)

تنش های مرزی جمهوری خلق چین با همسایگان خود

از دریای چین جنوبی گرفته تا کوه های هیمالیا، حزب کمونیست چین همسایگان خود را تهدید می کند.