روز کارگر

خوان فلیپه هِرِرا در برابر یک نقاشی دیواری (هنرهای گل آبی)

قدردانی یک شاعر از کارگران

ملک الشعرای ایالات متحده تاریخچه خانواده اش را به عنوان کارگران مهاجر کشاورزی گرامی می دارد.