عکس روز

Vista del Despacho Oval

مشهورترین دفتر کار جهان

 دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید که به طور متمایزی بیضی شکل است، فضای رسمی کار رئیس جمهوری ایالات متحده است. این اتاق بخشی...