روز رئیس جمهور

Photo de gauche : Ronald Reagan assis sur une chaise à côté de matériel de radio (© AP Images) Photo du centre : Jimmy Carter tenant des cacahuètes récoltées sur son exploitation agricole (© PhotoQuest/Getty Images) Photo de droite: Gerald Ford en uniforme devant une cabine de rangers (Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque présidentielle de Gerald R. Ford)

رؤسای جمهوری ایالات متحده در حرفه های مختلف تخصص داشتند

بسیاری از رؤسای جمهوری ایالات متحده قبل از تصدی این سمت به عنوان مقامات دولتی خدمت می کردند، اما نه همه آنها. برخی از آنها روزگاری مشاغل غیرمعمولی داشتند که آنها را در مسیر زندگی شان قرار داد.