سیک های آمریکایی

چراغ های ساختمانی در شب (© John Mitchell/Alamy)

حمله نژادپرستانه ای که یک قرن پیش صورت گرفت

۴ سپتامبر ۱۹۰۷، به دلیل عدم تحمل نژادی روزی تاریک و دردناک در تاریخ شهر بلینگهام، واشنگتن بود. اکنون این شهر با گذشته خود روبرو می شود.
Sikh soldier with religious headwear looking into the sky during ceremony with other soldiers wearing military hats (© Mark Wilson/Sikh Coalition)

مقررات سختگیرانه ارتش ایالات متحده آزادی مذهبی را مجاز می داند

ارتش ایالات متحده با اجازه دادن به سربازان برای رعایت لباس و پوشش های دینی خود، از تنوع نیروهای خود استقبال می کند. درباره سیاست اخیر ارتش بیشتر بخوانید.