بیش از نیم میلیون خانه و کسب و کار در ایالات متحده به انرژی خورشیدی رو آورده اند. کاهش هزینه نصب صفحه های خورشیدی و مشوق های فزاینده دولت، مهار کردن انرژی خورشیدی را آسان تر و کم هزینه تر کرده اند.

توپاز، بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان که ۱۵ کیلومتر مربع را پوشش می هد، این ظرفیت را دارد که به تنهایی برق ۱۶٠ هزار خانه را در کالیفرنیا تامین کند. اما در ایالات متحده شمار روزافزونی از خانه سازان صفحه های خورشیدی را در ساخت خانه ها می گنجانند، چرا که نصب آنها هنگام ساخت ارزان تر از نصب آنها پس از تکمیل کار است. صاحبان خانه معمولاً می توانند هزینه سیستم خورشیدی را در پنج تا ده سال جبران کنند.

نه تنها مردم می توانند هزینه نصب سیستم انرژی خورشیدی را از طریق کاهش مبالغ فاکتور برق جبران کنند، بلکه برای هر یک دلاری که برای سیستم های انرژی خورشیدی هزینه می پردازند از سوی یارانه های دولت فدرال ۳٠ سنت اعتبار مالیاتی دریافت می کنند. بر خی از ایالت ها تخفیف هایی را نیز برای هزینه نصب این سیستم ها ارائه می دهند.

برخی از شرکت های ساختمان سازی به صاحبان خانه این فررصت را می دهند تا تجهیزات لازم برای انرژی خورشیدی را کرایه کنند- یک گزینه کم هزینه تر در کوتاه مدت.

باعث تعجب نیست که در نخستین نیمه سال ۲٠۱۴، در هر ۳٫۲ دقیقه، یک طرح خورشیدی جدید در ایالات متحده به اجرا گذاشته شد.