درباره ما

ShareAmerica  جایگاهی برای به اشتراک گذاشتن داستانهای جذاب و بحث پیرامون موضوعاتی مانند دموکراسی، آزادی بیان، نوآوری، کار آفرینی، آموزش و نقش جامعۀ مدنی است.

تیم ShareAmerica بخشی از اداره برنامه های اطلاعات بین المللی است که با سفارتخانه ها و کنسولگری ها در بیش از 140 کشور به منظور تعامل با مردم در سرتاسر جهان درباره سیاست خارجی آمریکا همکاری می کند.