آزادی مطبوعات در ایالات متحده یک حق اساسی و یک اصل بنیادین دموکراسی است.

مطبوعات آزاد که توسط متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محافظت می شود، به حفظ موازنه قدرت در دولت کمک می کند. روزنامه نگاران زیادی در سراسر جهان در حین انجام کار و ایفای نقش حیاتی خود در جوامع باز و آزاد کشته شده اند.

این فیلم را تماشا کنید و ببینید چرا سایر کشورها به ایالات متحده به عنوان الگوی آزادی مطبوعات می نگرند.